THÔNG TIN BÀI VIẾT

Showing posts with label KINH. Show all posts


Tụng kinh Dược sư

"Vân hà ưng trụ ,Vân hà hàng phục kì tâm" "Ưng vô sở trụ,Nhi sanh kì tâm"

Kinh kim cang


Kinh Cầu An


Kinh Vô Lượng Thọ


Tụng Kinh Địa Tạng


kinh siêu thoát


Ý nghĩa Chú đại bi


Kinh Nhân Quả Ba Đời


Làm người 20 điều khó


Kinh xám hối

Chu dai bi

Chú đại Bi

Tụng trì chú đại Bi

KINH KIM CANG

HÃY LUÔN NUÔI DƯỠNG TÂM THÁI CỦA BẠN,HÃY LUÔN H