THÔNG TIN BÀI VIẾT

Showing posts with label Kinh kim cang. Show all posts

"Vân hà ưng trụ ,Vân hà hàng phục kì tâm" "Ưng vô sở trụ,Nhi sanh kì tâm"

Kinh kim cang

Tụng trì chú đại Bi

KINH KIM CANG

HÃY LUÔN NUÔI DƯỠNG TÂM THÁI CỦA BẠN,HÃY LUÔN H