"Vân hà ưng trụ ,Vân hà hàng phục kì tâm" "Ưng vô sở trụ,Nhi sanh kì tâm"

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Tụng trì chú đại Bi

KINH KIM CANG

HÃY LUÔN NUÔI DƯỠNG TÂM THÁI CỦA BẠN,HÃY LUÔN H